Vår egen båt.

Efter att under mer än ett decennium ha skapat segelbåtar av högst skilda typer men där huvudförutsättningarna har varit givna av andra har önskan vuxit att utarbeta en konstruktion helt anpassad efter den egna familjens önskemål.

Ändamålet med båten för vår del är att del förutom att vara en god seglare skall vara anpassad för komfortabel veckosluts- och semestervistelse ombord. I första hand skall den vara lämpad för segling Stockholms skärgård men även andra kustavsnitt och begränsade överhavsseglingar utanför skandinaviska vatten kanske någon gång blir ak­tuella. Enstaka kappseglingar och 24-timmarsseglingar kommer ifråga varje år.

Maximalt besättningsantal vid kortare turer 6-7 personer, vid längre turer kanske 4. Förutom av detta antal dikterade ligg- ,sitt- och garderobsutrymmen skall båten erbjuda ståhöjd över hela den fria durkytan om 185 cm.

Båten skall kunna seglas av en ensam person på vakt, ankring och ankarlättning skall likaledes kunna klaras av en ensam (icke ryggstark) person.

Här uppräknade villkor är ju på intet sätt unika, många idag tillverkade båtar (inklu­sive de egna) uppfyller kraven till stor del. En nykonstruktion kan därför synas överflödig. Hur det än är saknas dock alltid någon egenskap som inte blivit tillgodosedd.

Vår plattgattade plywoodbåt "Feminin" från år 1966 kom idealet ganska nära. Flera års anaLysarbete har visat att en plattgattad båt med hög barlastvikt är en relativt sin längd och vikt mycket god seglare. Typen ger goda däcks-, sittbrunns- och inombordsutrymmen.

Önskade komfortegenskaper fordrar en vattenlinjeländ om 7,32 m (=Feminin), en bredd om 3,00 m (2,38) och ett deplacement om 3,75 m3 (2,65). Ståhöjds- och utseendekrav leder till en total längd om 10,00 m (9,30) medan djupgåendet får stanna vid för idag mycket måttliga 1,40 m (1,20). Starkt men lätt byggt skrov av glasfiberarmerad plast med långskeppsspant mellan stabila skott, liksom för en jagare, medger en barlastvikt om 2.000 kg (1.200), d v s mer än halva totalvikten. Segelytan kan därför tas till generöst med 46 m2 i krysstället.

Grunddragen är därmed givna, återstår arrangemang och detaljer. Inte heller i detta avseende krävs något sensationellt.

Med början akterifrån disponeras båten så: En 2,15 m lång sittbrunn med stuvluckor till akterpik och stuvutrymmen/stickkojer. Utåtlutande sargar om hela 36 cm höjd, anatomiskt riktiga mått på bänkar och fotlåda. Skoten för stor- och försegel inom rorsmans rätta räckvidd. Skotbalken avdelar rorsmansplatsen, rorkulten inkräktar ej på brunnens yta.

Inget fast bridgedäck inverkar på rufföppningen som dragits ner till strax över durken. Tröskeln kompletteras med en stabil lucka upp till bänkhöjd när sjösäkerheten så krä­ver. I fotlådans förkant kan då en livflotte lämpligen placeras. Genom avpassning av höjden på överbyggnadens luckgarage och plog blir sikten från sittbrunnsbänkarna fullgod.

Inredningen är arrangerad med två utomordentliga sjökojer på vardera sidan om sittbrunnen med full ligglängd och sitthöjd under däck. Accepteras ej det billigaste hjälpmotoralternativet i form av en utombordare på akterspegeln, finns plats för en tvåcylindrig diesel under brunnen. Den fällbara propellern sitter vid sidan av kölen för att få minsta motstånd vid segling. Fack för regnställ vid sidan av motorn.

Sjökortsbord i pulpethöjd för hälftenvikt kort om babord. För om detta en rymlig U-soffa, vars dubbelvikta ryggstöd fälls ut till en dubbelkoj. Mittemot salongssoffan pentrybänken med dubbla diskhoar, spis, kylskåp, porslinsfack, sopskåp och lådor.

100-liters vattentank under salongsdurken, 2 st infällda 12-voltsbatterier, pumpgrop mellan motor och tank.

Toalett/duschutrymme och dubbla garderober för om mastskottet på vanligt sätt; maststöttan står på en kraftig bottenstock, denna liksom närliggande skott hindrar formändringar i skrovet från mast och vant.

Dubbelkoj i förskeppet om 2 meters längd, längst föröver ankarbox.

Ventilation genom vattenavskiljande, verkligt effektiva övertrycksventilatorer av Allegrotyp. Värmeanläggning med varmvattenberedare i garderoben med radiatorer under ändskeppets kojer. Kök och värme fotogendrivna.

Däcksarrangemanget kännetecknas av breda, måttligt sluttande gångbord kring en låg överbyggnad med normala fönsterventiler på invändig ögonhöjd. Stor rufflucka och dito förlucka som reservutgång. Förstaget indraget för att tillåta ett bra fotsteg i stäven. Kättingrulle med låsanordning vid sidan. Fäste för en stävstege. Dubbla knapar vid relingen för och akter.

Mantåget avslutas med enkla bågar som ger fullgott stöd utan att verka landgångshindrande. Bad-/säkerhetsstege på akterspegeln.

Riggen är "nästan masttoppsrigg" med förstaget strax nedanför toppen. Härigenom fås ett moment som verkar framåtböjande på mastens mittdel. Denna kan då helt kontrolleras med något svepta spridare och enkla aktra undervant även vid de krafter som uppträder när storseglet revats. Mastens förkant blir totalt fri från stag och vant så att hela förtriangeln kan utnyttjas för en självskotande fock. Denna föres lösfotad på bom med ledvagnen nere på fördäck.

Om önskvärt kan segelytan ökas genom överlappande genuafock respektive spinnaker. Storsegel och fock revas med knytrev och med fall, brokar och halsar kontrollerade från sittbrunnen.

Utfallande stäv och moderat undervattensprofil ger goda tilläggsmöjligheter vid naturhamnarna skärgården. Utanpåliggande barlastköl av järn gör båten synnerligen oöm vid ofrivilliga grundkänningar.

Mastplacering relativt lateralplan och gircentrum garanterar fullständig balans vid alla krängningsvinklar. Båten kan seglas såväl under enbart storsegel som enbart fock. Den för längre familjesegling önskvärda girtrögheten kompenseras för fullgod manövrerbarhet av båten även i trånga vatten genom ett stort roder som kan ges stora utslags­vinklar.

Som motto har, liksom för de andra plastbåtskonstruktionerna, valts en italiensk musikterm, Fortissimo, betecknat ff och med betydelsen "det starkaste man kan spela på sitt instrument".

Vår egen båt har dock på uttrycklig begäran av familjens yngsta medlem begåvats med ett flicknamn, nämligen EMMA, en initialsammanställning av förnamnen på familjens feminina medlemmar. Hon är under ytterst sakkunnig byggnad i Nyköping och skall sjösättas vid första isfria vatten våren 1978.

Lidingö den 17 augusti 1977 Civilingenjör Lars-Olof Norlin

Kommentar av Lars-Olof Norlin till artikeln från 1977

Man kan ur dagens perspektiv notera att som vanligt finns skillnad mellan vision och verklighet.

Bl a kan man nämna att propellern har, ända från begynnelsen, varit placerad i ett uttag i kölen. Vidare kom sjösättningen inte till stånd förrän i juli, båten blev av skilda skäl tyngre än vad den första projekteringen angav samt att den enkla stagningen av masten ställde stora krav på rätt ansättning vid riggning.

Eftersom det med numera tillgängligt materiel går att arrangera för en självslående fock även med främre undervant, har detta applicerats vid de senast byggda båtarna.

I huvudsak tillåter jag mig dock idag att uttrycka viss belåtenhet med grundkonceptet och skapelsen som helhet.

Jag vill här gärna också framhålla den ytterst värdefulla samverkan med nu tyvärr framlidne båtbyggaren Kurt Jansson, som jag upplevde vid framställningen av prototypen och formarna för serieproduktion.

Bästa seglarhälsningar

Lars-Olof Norlin

info@fortissimo.nu